Regulamin

Regulamin rezerwacji imprez urodzinowych

§1. Warunki ogólne

 1. Serwis internetowy, działający pod adresem internetowym www.lider-swiatzabawy.pl prowadzony jest przez firmę Euro-LIDER Jerzy Terefenko z siedzibą w Słupsku, przy ulicy 3-go Maja 82/1 zwaną dalej LIDER. Firma prowadzi serwis internetowy.

 2. Ceny usług znajdujących się w serwisie są podane w złotych polskich i zawierają VAT (są cenami brutto).

 3. Złożenie zamówienia w serwisie jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

§2. Składanie zamówienia i czas realizacji

 1. Podstawowym warunkiem rezerwacji urodzin jest kontakt telefoniczny lub osobisty z Placem Zabaw w celu zamówienia usługi.

 2. Rezerwacja w okresie krótszym niż tydzień przed przyjęciem urodzinowym możliwa jest tylko osobiście na placu zabaw Lider o ile są wolne miejsca.

 3. Po dokonaniu zamówienia należy uiścić opłatę-zadatek za zamówioną usługę  tylko wyłącznie w placówce naszego placu zabaw.

 4. Minimalna wysokośc zadatku wynosi 100 zł.

 5. Zadatek wpłacony przez zamawiającego jest na konkretny termin i bezzwrotny.

 6. Zamówienia nieopłacone będą anulowane.

§3. Realizacja zamówienia

 1. Zakupione usługi są możliwe do zrealizowania na placu zabaw w Galerii Tesco przy ul. Cienistej 30 w Gdańsku w terminie określonym podczas zamówienia.

 2. Firma Euro-LIDER jako organizator usługi zastrzega sobie prawo do sprzedaży,przygotowywania Tortu jako usługi dodatkowej dostępnej w przy organizacji urodzin.

 3. Firma Euro-LIDER  wyraża zgodę na wniesienie Tortu przez zamawiającego usługę i pobiera 30 zł jako opłatę. 

 4. Zmiana terminu zamówienia jest możliwa, o ile dostępny będzie wskazany termin.

 5. Wszelkie zmiany dotyczące pakietu oraz dodatkowych opcji należy zglaszać najpózniej 3 dni przed terminem zakupionej usługi.

 6. W przypadku powiększenia liczby gości zamawiający dopłaca za każdą kolejną osobę zgodnie z cennikiem.

§4. Płatności

 1. Płatność za zamówienie jest możliwa tylko osobiście na placu zabaw Lider.

§5. Dane osobowe

 1. Dokonując zakupu usługi Zamawiający wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych związanych z realizacja zamówień dokonywanych po przez serwis internetowym lider-swiatzabawy.pl prowadzonym przez Euro-LIDER Jerzy Terefenko z siedzibą w Słupsku przy ul. 3-go Maja 82/1. zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. „O ochronie danych osobowych” (Dz.U. Nr 133 poz. 883) oraz dla celów marketingowych i promocyjnych w tym przesyłania informacji marketingowej i handlowej drogą elektroniczną zgodnie ustawą z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 r., Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.). Brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia zrealizowanie zamówienia Zamawiającego przez serwis lider-swiatzabawy.pl.

 2. Zamawiający ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.

 3. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.

 4. Zamawiający ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz żądania usunięcia.

§6. Postanowienia końcowe

 1. Ewentualne spory wynikłe w związku z realizacją transakcji w serwisie internetowym lider-swiatzabawy.pl strony rozstrzygać będą poprzez porozumienie stron. W przypadku braku porozumienia spór zostanie rozstrzygnięty na drodze sądowej.

 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeksu cywilny (Dz. U. z 1964 r. nr 16, poz. 93 z późn. zm), ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2002 r. nr 141, poz. 1176 z późn. zm.), oraz ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000 r. nr 22, poz.271 z późn. zm.).